SMAS Specialistisch Medisch Adviesbureau voor Slachtoffers

SMAS | Privacy Beleid en Disclaimer

SMAS ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen als u onze site gebruikt en waarom wij dit doen.


1. In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG moet worden gezien als een aanscherping van de reeds eerder geldende regels (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
  2. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde on identificeerbare natuurlijke persoon.
  3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
  4. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
  5. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
  6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
  7. Verantwoordelijke: de rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  8. Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zin onderworpen.
  9. Cliënt: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
  10. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan SMAS een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
  11. Derde: ieder, niet zijnde cliënt, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
  12. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
  13. Toegang tot de persoonsgegevens: de medewerkers die direct betrokken zijn bij te uitvoeren van een opdracht voor een deskundig advies of zijn geautoriseerd de persoonsgegevens te verwerken. Deze medewerkers hebben ten aanzien van alle gegevens een beroepsgeheim.
  14. Toestemming van de cliënt: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de cliënt aanvaardt dat zijn betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
  15. Het College bescherming persoonsgegevens: het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.

2. Toepassing

Dit privacy beleid is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verweking van persoonsgegevens., alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin opgenomen te worden binnen SMAS.

SMAS is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere bronnen en sites. Door gebruik te maken van de website en het documentatiesysteem van SMAS geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. SMAS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en beoogt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk te behandelen.


3. Reglement

 • Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen AVG.
 • Dit reglement is van toepassing binnen SMAS. Het adres van SMAS is: nog invullen
 • Binnen de doelstelling van dit reglement zullen geen andere gegevens worden opgenomen dan onder 2 omschreven.


4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

SMAS verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende missie: wij ondersteunen onze cliënten optimaal met specialistisch onderbouwde medische adviezen op het gebied van letselschade, geschillen met particuliere verzekeraars en overige incidenten met letselschade of medische discussie tot gevolg.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • Het identificeren van personen om communicatie en overdracht met relevante instanties mogelijk te maken gedurende de periode die nodig is om de (medische) gevolgen van een incident in kaart te brengen.
 • Het beoordelen van de impact van het incident/geschil door het verzamelen van de daartoe relevante gegevens in opdracht van de belangenbehartiger gedurende de periode die nodig is om de (medische) gevolgen in kaart te brengen.
 • Het verzamelen van medische gegevens afkomstig van derden om doel rondom impact van het incident /geschil te kunnen bepalen.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (o.a. fiscaal en sociaal verzekeringsgerechtelijke wetgeving).

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Door opdrachtgevers verstrekte gegevens over cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de AVG en deze gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald.


Gebruik van de diensten van SMAS

Wanneer een gebruiker van de website een contactformulier invult, wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw verzoek. Deze gegevens worden, net als de gegevens van cliënten, opgeslagen op beveiligde servers van SMAS of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie

Eventuele communicatie met SMAS via onder meer ingevulde contactformulieren kunnen bewaard worden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SMAS of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij kunnen zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat SMAS haar diensten hierop steeds beter kan afstemmen.


Derden

De aldus verkregen informatie wordt niet met derden gedeeld. De personen die toegang hebben tot voornoemde informatie, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een cookie wordt verzonden.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u hiervoor contact met ons op nemen.


5. Vertegenwoordiging

 • Een persoon heeft de mogelijkheid een andere persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats als vertegenwoordiger te treden. Denk hierbij aan het opvragen van medische gegevens bij o.a. ziekenhuizen of behandelend artsen.
 • De toestemming kan door de cliënt of zijn vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
 • Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de cliënt, komt de verantwoordelijke zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze vertegenwoordiger, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

6. Verwerken van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en vertrouwelijk behandeld. De verwerkers van SMAS hebben een geheimhoudingsplicht.
 • SMAS draagt er zorg voor dat deze verplichting ook door bij de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.
 • De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen in dit reglement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ende verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.
 • De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
 • Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waarbij cliënt partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan verantwoordelijke onderworpen is.
 • De verwerking van gegevens inzake de gezondheid geniet specifieke aandacht. Medische gegevens worden aangemerkt als bijzondere gegevens. De aard van deze gegevens brengt met zich mee dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. SMAS en/of belangenbehartiger is verplicht de cliënt te informeren over de verwerking van deze bijzondere gegevens.
 • Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienen en niet bovenmatig zijn.

7. Toegang tot de persoonsgegevens

 • Alleen die medewerkers voor wie dit noodzakelijk is bij de uitoefening van hun taken hebben toegang tot de persoonsgegevens.
 • Alle informatie over cliënten die aan SMAS is verstrekt ten behoeve van de uitvoering van opdrachten en contracten wordt geheim gehouden en zal alleen aan derden worden overlegd ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 • Eenieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennis genomen.
 • Derden die dor SMAS zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten hebben toegang tot de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst (verwerkersovereenkomst) gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 • SMAS is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht voor de medewerkers en voor bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en voor het naleven van deze plicht.

8. Beveiliging van de persoonsgegevens

SMAS treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. SMAS controleert regelmatig of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal SMAS direct aanvullende of vervangende maatregelen treffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (contact@smasadvies.nl ).


9. Verstrekking van persoonsgegevens

Tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijk voorschrift, is voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden toestemming nodig rechtstreeks van de cliënt of van de cliënt via de belangenbehartiger.


10. Rechten betrokkenen

De cliënt kan een verzoek tot inzage, aanvulling, correctie of verwijdering sturen naar contact@smasadvies.nl . om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in de kopie uw pasfoto en uw Burgerservice nummer zwart te maken. dit ter bescherming van uw privacy. SMAS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


11. Inzage van opgenomen gegevens;

 • De cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De cliënt dient daartoe een schriftelijk verzoek in.
 • Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.
 • Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan cliënt of diens gemachtigde. Cliënt of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren.
 • De verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van cliënten of van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbar feiten.


12. Aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

 • Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 • Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 • De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 • In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt gegevens zijn verwijderd.


13. Recht van verzet

 • Indien gegevens worden verwerkt in verband met een totstandkoming of de instandhouding van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de cliënt met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet de cliënt uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. De cliënt kan hiertegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet tegen aantekenen.
 • De verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm ban verwerking terstond te beëindigen.


14. Bewaren van gegevens

 • De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Bepalingen ten aanzien van bewaartermijnen:
  • Medische en overige (zorg-)gegevens worden 15 jaren bewaard tenzij de wetgever anders bepaalt, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener c.q. de verantwoordelijke voortvloeit. In de praktijk wordt als bepalend moment de laatste wijziging in het dossier aangaande de behandeling daarvan aangehouden.
 • Indien de bewaartermijn van de zorggegevens is verstreken of de cliënt doet een verzoek tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische persoonsgegevens verwijderd, zulks binnen een termijn van drie maanden.
 • Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor aan ander dan de cliënt, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de cliënt en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.


15. Disclaimer SMAS

De disclaimer is van toepassing op de website van Medisch Advies Bureau (SMAS) en op de diensten die via de website worden aangeboden. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de disclaimer.


16. Informatie via de SMAS-website

Hoewel de informatie die u op de SMAS-website aantreft met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan SMAS niet garanderen dat de informatie op de site altijd geheel volledig en juist is. De door de SMAS gebruikte (externe) links zijn niet onder controle van SMAS en SMAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enig gelinkte website.

Het opnemen van een link impliceert niet de goedkeuring van SMAS van de betreffende site noch enige connectie met de eigenaar/makers ervan. SMAS kan, behalve in geval van haar eigen opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruiken van – informatie op – deze website.


17. Klachten

Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot de verantwoordelijke.


18. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

 • SMAS houdt zich aan de bepalingen in dit privacyreglement, zolang dit met inachtneming van wat bepaald is in de AVG blijft gelden.
 • Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
 • Dit reglement is per 01-02-2019 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien.
 • Het reglement is te downloaden via de website van SMAS: www.SMASadvies.nl