SMAS Specialistisch Medisch Adviesbureau voor Slachtoffers

SMAS | Algemene Voorwaarden en Klachtenprocedure

Artikel 1. Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 • De Opdrachtnemer: Specialistisch Medisch Advies voor Slachtoffers, hierna verder genoemd: “SMAS”, die de in deze voorwaarden aangeduide werkzaamheden uitvoert.
 • De Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van SMAS.
 • De Opdracht: onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en SMAS te bepalen werkzaamheden die door SMAS verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.
 • Het Documentsysteem: onder het documentsysteem wordt verstaan het beheerssysteem waarin de medische gegevens van cliënten door de opdrachtgever, binnen dossiers worden geplaatst en waarbinnen door de medisch adviseur van SMAS wordt gewerkt en gecommuniceerd met de opdrachtgever.

 

Artikel 2. Algemeen

 • Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 • De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met SMAS gesloten opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventueel andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.
 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SMAS, voor de uitvoering waarvan door SMAS derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Dienstverlening

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat SMAS de opdracht heeft aanvaard.
 • De opdrachtgever verleent aan SMAS de opdracht tot het uitbrengen van medisch advies in een nader te omschrijven kwestie.

 

Artikel 4. Behandeling van de zaak

 • SMAS is gehouden de belangen van haar opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 • De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 • Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal SMAS zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
 • SMAS is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal SMAS de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken, maar geeft geen enkele garantie hiertoe.

 

Artikel 5. Medewerking en gegevensverstrekking

 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door SMAS frustreren dan wel onmogelijk maken. Indien en zolang de zaak bij SMAS ter advisering ligt, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met het kunnen uitbrengen van het medisch advies gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te (laten) stellen.
 • Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij SMAS beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, is opdrachtgever verplicht de door SMAS inmiddels gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 • SMAS is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet direct dan wel indirect bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 • Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim. SMAS is gerechtigd (artikel 4) bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen, deze derden zullen eveneens toegang tot de informatie verkrijgen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid SMAS

 • SMAS is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van verwijtbare en toerekenbare tekortkomingen van SMAS of van personen in haar dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 • De aansprakelijkheid van SMAS voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten.
 • SMAS is niet aansprakelijk voor bewaking van eventuele juridische procedures, waaronder bewaking van de verjaring van de rechtsvordering etc.  Hiervoor blijft opdrachtgever verantwoordelijk.
 • SMAS dient in geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 • Iedere aansprakelijkheid van SMAS is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
 • Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door SMAS het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform onder meer artikel 5 heeft voldaan, is SMAS daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
 • SMAS is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen (derden) niet aansprakelijk.

 

Artikel 8. Vrijwaring

 • De opdrachtgever vrijwaart SMAS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan SMAS toerekenbaar is.

 

Artikel 9. Kosten

 • Het honorarium van de medisch adviseurs werkzaam voor SMAS wordt vastgesteld door de bestede uren in het desbetreffende medisch advies te vermenigvuldigen met het uurtarief van SMAS. Het honorarium wordt aangevuld met eventuele verschotten en vervolgens gefactureerd aan opdrachtgever.
 • Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
 • SMAS behoudt zich het recht voor om het tarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.
 • Betaling van de facturen dient door opdrachtgever te geschieden binnen de op de factuur vermeldde betalingstermijn.
 • SMAS is niet verantwoordelijk voor het risico van niet betaling of reductie van het tarief aan opdrachtgever door de betalende instantie.

 

Artikel 10. Betaling en Incassokosten

 • Betaling dient steeds te geschieden binnen de op de factuur vermeldde betalingstermijn, op een door SMAS aan te geven wijze. SMAS is gerechtigd periodiek te factureren.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 • SMAS heeft het recht, indien opdrachtgever in verzuim is, de toegang van opdrachtgever tot het documentsysteem op te schorten totdat volledige betaling van het  abonnementstarief heeft plaatsgevonden.
 • SMAS heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SMA kan zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SMAS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • De opdrachtgever is alleen gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SMAS verschuldigde indien SMAS hiertegen geen bezwaar heeft.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. de opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW (geen consument of daarmee gelijk te stellen rechtspersoon), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten, welke bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,-, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Indien één of meerdere facturen niet voldaan zijn binnen de betalingstermijn zullen alle openstaande facturen direct opeisbaar zijn.

 

Artikel 11. Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 • De door SMAS te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij zijn bestemd.
 • De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk na levering schriftelijk aan SMAS te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. De opdrachtgever dient SMAS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij SMAS opdracht gegeven heeft indien SMAS binnen een redelijke termijn het gebrek herstelt.
 • Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van SMAS voor rekening van opdrachtgever.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SMAS en de door SMAS bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 12. Juridische bepalingen

 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door opdrachtnemer te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.
 • Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 • SMAS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SMAS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de SMAS-website, berusten bij SMAS en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent dat het niet is toegestaan zonder toestemming de op de SMAS-website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMAS is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via SMAS te verspreiden.

 

 


 

Klachtenprocedure Specialistisch Medisch Advies voor Slachtoffers (SMAS)

Heeft u een klacht? Is een medisch adviesaanvraag niet zo verlopen zoals u zou willen of is er iets anders niet naar wens verlopen? Meld het ons via de klachtenprocedure van SMAS.

Wij doen uiteraard altijd ons best om onze adviezen van uitmuntende kwaliteit te laten zijn. Mocht dit onverhoopt niet gelukt zijn, dan kunt u bij ons een klacht indienen.

 

De procedure interne klachtenregeling SMAS is als volgt:

 • U mailt uw klacht aan  nog invullen  met als onderwerp: “Klacht”
 • U vermeldt hierin in ieder geval: uw naam en telefoonnummer, de naam van de medisch adviseur die het advies in uw zaak heeft uitgebracht en de grond van uw klacht/ontevredenheid. Tevens dient u het kenmerk waaronder de zaak bij ons is behandeld te vermelden. Vervolgens krijgt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. De klacht wordt in behandeling genomen door de directie. De directie bestudeert het advies/onderwerp waarover geklaagd wordt en kan de klager om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen.
 • Indien er hierna nog onduidelijkheden bestaan omtrent uw klacht, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de klacht te bespreken.
 • De directie beantwoordt de klacht uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting.
 • De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling(en).
 • De interne klachtenregeling wordt goed geadministreerd.
 • Wij gaan in gesprek met de persoon waarover wordt geklaagd met betrekking tot de inhoud van de klacht en de eventuele verbeterpunten.
 • Er zal worden getracht te komen tot een praktische oplossing in de kwestie dan wel bemiddeling.

 

Schade als gevolg van een fout van SMAS

Mocht u als gevolg van uw klacht schade hebben geleden, dan zal de kwestie worden overgedragen aan onze aansprakelijkheidsverzekering ter verdere afhandeling. In dat geval zal SMAS niet zelf inhoudelijk op de klacht kunnen ingaan.